HMS

/
HMS

ÅKRENE MEK. VERKSTED A/S ER EN MEKANISK BEDRIFT SOM HAR TIL FORMÅL Å PRODUSERE OG MONTERE STÅLKONSTRUKSJONER SAMT STÅL OG METALLARBEIDER TIL BYGG- OG ANLEGGBRANSJEN.

Innenfor denne rammen vil bedriften etterstrebe, på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, å drive sin virksomhet. HMS-arbeidet skal sikre en forsvarlig drift både ovenfor bedriftens ansatte og eiere, samt gi den enkelte ansatte mulighet for personlig utvikling. Dette skal føre til bedret sikkerhet mot ulykker og skader, samt å bedre arbeidsmiljøet til beste for den enkeltes behov i sitt daglige arbeid.

HMS-arbeidet skal for alle firmaets virksomheter gis så høy prioritet at det minst tilfredsstiller «Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter» (Internkontroll-forskriften). De enkeltes beslutninger skal tas utfra et fornuftig hensyn for å få balanse mellom kostnad og sikkerhet.

Hovedprinsippet skal alltid være at den enkelte avdeling og prosjekt har direkte ansvar for HMS-arbeidet. Det er bas på byggeplass som har ansvaret for utøvelse av HMS-arbeidet på det enkelte prosjekt/byggeplass i samarbeid med prosjektleder. Dette fratar allikevel ikke den enkelte arbeidstakers ansvar for å sikre sin egen og andres trygghet og miljø innenfor sine forutsetninger.

Det skal fra hver enkelt legges stor vekt på den positiv påvirkning denne kan ha for utvikling av et sikkert og trygt arbeidsmiljø.

Alle ansatte i Åkrene Mek. Verksted A/S plikter å påvirke HMS-arbeidets gang så effektivt som mulig, og videreutvikle verneombudssystemet for på denne måten å møte de kommende krav, samt forebygge ulykker, helse og miljøskader, og bidra til et godt arbeidsmiljø på alle måter.

Firmaets ledelse vil påse at alle tiltak blir hensiktsmessig oppbygd og at HMS-arbeidet blir effektivt gjennomført.

MÅLSETTING FOR HMS-ARBEIDET:

Alle bedriftens aktiviteter skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at vi sammen    skal redusere skader og ulykker på mennesker og utstyr, samt redusere fraværet på grunn av sykdom og skoft. Målet er at vi utifra vår skade- og fraværstatistikk hvert år skal redusere antall skader og fraværtilfeller.

 

Legge forholdene til rette for et godt arbeidsmiljø, og et godt samarbeid alle ansatte imellom.

Sørge for at arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet prioriteres på lik linje med produksjon, økonomi og fremdrift.

Sikre at alle lover og forskrifter som gjelder for bedriften blir fulgt, og kontinuerlig holdes  oppdatert og videreformidles til de ansatte ved endringer av betydning for virksomheten.

Håndtere feil og mangler slik at vi lærer av dem og kan forebygge at de oppstår på nytt.

Rapporter om avvik på HMS-bestemmelsene og rapporter og ulykke/nesten ulykker brukes som et verktøy til forbedring og forebyggende tiltak.

Risikofylte arbeidsoppgaver skal analyseres, og evnt. forebyggende tiltak skal iverksettes  for å redusere risikoen på den enkelte arbeidsplass.

Alle ansatte skal være sikkerhetsutdannet for utførelse av varme arbeider. Ansvarlig for   dette er brannvernleder Øystein Wilhelmsen.

Alle ansatte montører på byggeplass skal ha deltatt på et stroppe/anhukerkurs samt    sikkerhetsopplæring for personløftere. Ansvarlig for dette er Øystein Wilhelmsen.

Ansatte som betjener kraner og/eller truck i verkstedslokalene skal ha godkjent kranfører/truckførerbevis for dette. Ansvarlig for dette er Øystein Wilhelmsen.

I dette arbeidet er enhver medarbeider i prinsippet sin nestes verneombud, dvs. at alle skal ta ansvar for alle.

Hopp rett ned til innholdet